Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí pololetně a jsou splatné vždy do 30.9. za 1. pololetí, do 28.2. za 2. pololetí příslušného školního roku.

Číslo účtu pro platbu příspěvků je: 4132611389/0800.